نمایش 1–8 از 95 نتیجه

نمایش 9 24 36

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی متصدی امور دفتری – حیطه تخصصی و اختصاصی (پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

200,000 تومان
درسنامه و آزمون به همراه پاسخنامه تشریحی
 •  مبانی سازمان و مدیریت
 •  مدیریت منابع انسانی
 •  مدیریت رفتار سازمانی
 •  مدیریت تحول سازمانی
 •  مالیه عمومی و بودجه
 •  قوانین مدیریت خدمات کشوری
 • قانون کار و تامین اجتماعی
کارشناس - اداری - مبانی - مدیریت

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی مامور تشخیص مالیات – حیطه تخصصی و اختصاصی (پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

350,000 تومان
درسنامه و آزمون به همراه پاسخنامه تشریحی
 •  مبانی سازمان و مدیریت
 •  مدیریت منابع انسانی
 •  مدیریت رفتار سازمانی
 •  مدیریت تحول سازمانی
 •  مالیه عمومی و بودجه
 •  قوانین مدیریت خدمات کشوری
 • قانون کار و تامین اجتماعی
کارشناس - اداری - مبانی - مدیریت

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی کاردان امور مالی – حیطه تخصصی و اختصاصی (پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

220,000 تومان
درسنامه و آزمون به همراه پاسخنامه تشریحی
 •  مبانی سازمان و مدیریت
 •  مدیریت منابع انسانی
 •  مدیریت رفتار سازمانی
 •  مدیریت تحول سازمانی
 •  مالیه عمومی و بودجه
 •  قوانین مدیریت خدمات کشوری
 • قانون کار و تامین اجتماعی
کارشناس - اداری - مبانی - مدیریت

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی کارشناس امور مالی – حیطه تخصصی و اختصاصی (پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

250,000 تومان
درسنامه و آزمون به همراه پاسخنامه تشریحی
 •  مبانی سازمان و مدیریت
 •  مدیریت منابع انسانی
 •  مدیریت رفتار سازمانی
 •  مدیریت تحول سازمانی
 •  مالیه عمومی و بودجه
 •  قوانین مدیریت خدمات کشوری
 • قانون کار و تامین اجتماعی
کارشناس - اداری - مبانی - مدیریت

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی مامور تشخیص مالیات – حیطه تخصصی و اختصاصی (پکیج آموزش ، آزمون و پاسخ تشریحی)

500,000 تومان
درسنامه و آزمون به همراه پاسخنامه تشریحی
 •  مبانی سازمان و مدیریت
 •  مدیریت منابع انسانی
 •  مدیریت رفتار سازمانی
 •  مدیریت تحول سازمانی
 •  مالیه عمومی و بودجه
 •  قوانین مدیریت خدمات کشوری
 • قانون کار و تامین اجتماعی
کارشناس - اداری - مبانی - مدیریت

نمونه آزمون های مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی کارشناس امور اداری – تخصصی و اختصاصی(پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

250,000 تومان
درسنامه و آزمون به همراه پاسخنامه تشریحی
 •  مبانی سازمان و مدیریت
 •  مدیریت منابع انسانی
 •  مدیریت رفتار سازمانی
 •  مدیریت تحول سازمانی
 •  مالیه عمومی و بودجه
 •  قوانین مدیریت خدمات کشوری
 • قانون کار و تامین اجتماعی
کارشناس - اداری - مبانی - مدیریت

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی حسابدار – تخصصی و اختصاصی(پکیج آزمون و پاسخ تشریحی)

300,000 تومان